MAS帮助中心

MAS云平台使用指南

一、基本操作指南

新手上路                 上传文件               添加项目             数据结果表操作说明              报告编辑

二、辅助功能说明

质控说明                   数据库说明            遗传评级说明            肿瘤评级说明

证据评分说明           本地库说明            解读库说明                附件功能说明

三、管理系统说明

检测项目配置           资费说明            BED文件格式说明